فرودگاه بین المللی امام خمینی - رم همه فرودگاه ها ، سه‏ شنبه، 31-10-2017 , 1 بزرگسال
تفییر جستجو
فیلتر
نرخ های ویژه
نرخ لحظه آخری
چارتری

بدون توقف
یک توقف
چند توقف

بدون توقف
یک توقف
چند توقف

{{item.NameFa}}

{{item.NameFa}}

{{OutboundTakeOffSlider.Start}}-{{OutboundTakeOffSlider.End}} (ساعت)

{{ReturnTakeOffSlider.Start}}-{{ReturnTakeOffSlider.End}} (ساعت)

{{OutboundLandingSlider.Start}}-{{OutboundLandingSlider.End}} (ساعت)

{{ReturnLandingSlider.Start}}-{{ReturnLandingSlider.End}} (ساعت)

{{OutboundConnectionTimeSlider.Start}}-{{OutboundConnectionTimeSlider.End}} (ساعت)

{{ReturnConnectionTimeSlider.Start}}-{{ReturnConnectionTimeSlider.End}} (ساعت)

{{FormatCurrency(PriceSlider.Start, AirSearch.Currency.Id)}}-{{FormatCurrency(PriceSlider.End,AirSearch.Currency.Id)}} {{AirSearch.Currency.DisplayFa}}

ایرلاین {{item.NameFa}}
{{item.NameFa}}
بدون توقف -- {{FormatCurrency(price.TotalFare,price.Currency.Id)}}
یک توقف -- {{FormatCurrency(price.TotalFare,price.Currency.Id)}}
چند توقف -- {{FormatCurrency(price.TotalFare,price.Currency.Id)}}
{{PricedItineraries.length}} نتیجه یافت شد

{{airline.NameFa}}

{{fs.MarketingAirline}}

{{fs.MarketingAirline}}{{fs.FlightNumber}} / {{fs.OperatingEquipment}}

{{fs.StopQuantity}} توقف
{{fs.CabinTypeDisplayFa}}

{{fs.Duration}}

{{fs.ConnectionTime}}


انجام میشود با {{operatingAirline.NameFa}}

انجام میشود با {{fs.OperatingAirline}}


قیمت هر نفر:

{{FormatCurrency(item.DataAttribute.PerAdult.TotalFare,item.Currency.Id)}} {{item.Currency.DisplayFa}}

جزییات قیمت خرید
{{PricedItineraries.length}} نتیجه یافت شد